Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 10 z dnia 5 maja 2015 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DŹWIERZUTACH

 


Rozdział I

 

 Postanowienia ogólne.

 


§1.

 

1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

 

 

 §2.

 

1.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
 2) Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych;
 3) Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach.

 

 

 

§3.

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach jest jednostką organizacyjną.
2. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach jest budynek przy ul. Sienkiewicza 1.

 

 

 

 §4.

 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

 

 

 §5.

 

1.W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach wchodzi:
 1) Szkoła Podstawowa im. B. Linki w Dźwierzutach;
 2) Przedszkole w Dźwierzutach.

 

2. Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach jest równocześnie dyrektorem wszystkich wymienionych placówek oświatowych.

 

 

 

§6.

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach wykonuje działania:
1)  określone ustawami:
   a)  o systemie oświaty,
   b) o finansach publicznych,
2) wynikające z uchwał Rady Pedagogicznej,
3)  powierzone przez organ prowadzący i nadzór pedagogiczny.

 

                                                         
 Rozdział II.

 

Organizacja szkoły.

 

 

 

§7.

 

Organami Zespołu są:
1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rady Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

 

 

 

 §8.

 

1. Zadania dyrektora  określone są w Statucie Szkoły Podstawowej im. B. Linki w Dźwierzutach.
2. Dyrektor w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
c)  współdziała z organem nadzorującym szkołę oraz organem prowadzącym, realizuje jego zalecenia, wnioski i uchwały,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
e) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
g) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
h)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
i) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki,
j) organizuje kontrole wewnętrzne,
k)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
l) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
ł)   występuje z wnioskami – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej – w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
m) dokonuje oceny pracy każdego pracownika,
n) pośredniczy w rozwiązywaniu sporów między organami szkoły oraz sporów wewnętrznych występujących w tych organach,
o)  zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
p)   sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
      r)  organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły,
      s)  nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe   wykorzystywanie druków szkolnych,
      t) organizuje przegląd techniczny obiektu szkolnego oraz prac konserwacyjno-porządkowych.

 

 

 

 §9.

 

1. Zadania Rady Pedagogicznej określone są w Statucie szkoły oraz w Regulaminie Rady Pedagogicznej.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5)  przygotowywanie projektu statutu szkoły oraz jego zmian;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)  projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

 


§10.

 

1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców działających w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
2. Praca Rady Rodziców polega między innymi na:
1) udziale w bieżącym i perspektywicznym prognozowaniu pracy szkoły i przedszkola;
2) pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły i przedszkola;
3) współdziałaniu na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły i przedszkola, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą

 

 

 

§11.

 

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów:
1) spełnia funkcję rzecznika interesów społeczności uczniowskiej;
2)  współdziała z dyrektorem szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
3) współdziała w opiniowaniu wniosków o pomoc materialną;
4) czuwa i dopinguje uczniów do spełniania podstawowych obowiązków ucznia, wynikających ze Statutu szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

§12.

 

1. Dyrektorowi  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach podlegają bezpośrednio:
1) nauczyciele,
2)  pedagog szkolny,
3) sekretarz szkoły,
4) logopeda szkoły,
5) pracownicy obsługi.

 

 

 

§13.

 


1. Prawa i obowiązki nauczycieli są zawarte w Ustawie o systemie oświaty, w Karcie Nauczyciela oraz w statutach szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 


Rozdział III

 

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

 

 

 

§14.

 


1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach przyjmuje zainteresowanie strony w sprawach skarg i wniosków zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 


§15.

 


Informacja o dniach i godzinach przyjęć stron winna być umieszczona w widocznym miejscu w budynku szkoły.

 

                                                                        

 

§16.

 


Skargi, zażalenia oraz wnioski mogą być składane ustnie lub pisemnie.
Pracownik przyjmujący strony w sprawach skarg i wniosków sporządza notatkę służbową.

 

                                                                         

 

§17.

 

1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat szkoły.
2. Przy rejestrze skarg i wniosków gromadzone są kserokopie skarg i wniosków, a także dokumenty ostatecznego załatwienia sprawy.

 

                                                                    

 

Rozdział IV
Organizowanie działalności kontrolnej.

 

 

 

§18.

 


W celu kontroli wykonania planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i realizuje jego założenia.

 

 

 

§19.

 


Zasady realizacji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych zostały uregulowane w odrębnych instrukcjach wewnętrznych.

 

 

 

§20.

 


Czynności kontrolne wykonuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach.

 

 

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

 

 

 

§21.

 


1. Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.
2. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników umożliwiający realizację zadań statutowych reguluje: KN, Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach w oparciu o Kodeks pracy oraz Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach.
3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.
5. Sprawy nieujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń
    wewnętrznych.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME