Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 11 z dnia 5 maja 2015 r.

 

 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W DŹWIERZUTACH

 


§ 1.

 

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

 


§ 2.

 

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

 

1)    uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
2)    informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
3)    informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
4)    informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
5)    informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
6)    informacje o zasadach i trybie działania organów.

 


§ 3.

 

1. Nie udziela się dostępu do:

 

1)    inormacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
2)    informacji niejawnych;
3)    informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
4)    informacji zawierających dane osobowe, chyba,że po uprzednim zanonimizowaniu;
5)    inforamcji stanowiących tajemnicę skarbową;
6)    informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

 

§ 4.

 

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach  następuje poprzez:

 

1)    ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach;

 

2)    udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
3)    udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);
4)    wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

 

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach jest udostępniania na wniosek.

 

3.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach Nr 10/2015 z dnia 5 maja 2015 r.     

 

 

 

§ 5.

 

1.    Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.

 

2.    Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

 

3.    Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

 

 

 

§ 6.

 

1.    Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

 

2.    W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się
o możliwości złożenia prze niego wniosku pisemnego.

 

3.    Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

 

4.    Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji  w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postepowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

 

5.    W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuźszym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

6.     W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w w zwykłej formie korespondencyjnej.

 

7.    Odmowa udostęponienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

8.     Osobie/instutucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

 


§ 7.

 

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

 

 

 

§ 8.

 

1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestwień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

 

1)    wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanychinformacji oraz wskazania w termnie 14 dni   w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żadane informacje publiczne;

 

2)    dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedsytawionej przez wnioskodawcę;

 

3)    w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej

 

§ 9.

 

Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

 

§ 10.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja 2015 r.

 


      Dźwierzuty, dnia 5 maja 2015 r.              

 

 

 

Załączniki

 


 

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej                                    podgląd  (pdf)                                  pobierz (doc)                                           

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME