Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

1.     Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 235 ).

 

 

 

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

 

 

§ 1. 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach we wtorki w godzinach od 1500 do 1600 oraz  w piątki   w godzinach od 815 do 915  w gabinecie dyrektora, o ile wymienione dni tygodnia nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

 

 

 

 

2. Skargi mogą być wnoszone:

 

1)     pisemnie;

 

2)     telefonicznie lub za pomocą dalekopisu;

 

3)     telefaksem;

 

4)     pocztą elektroniczną

 

5)     ustnie do protokołu.

 

 

 

3.   W szkole prowadzi się Rejestr skarg i wniosków. Rejestr skarg i wniosków przechowuje się w sekretariacie szkoły.  Rejestr skarg i wniosków posiada następujące rubryki:

 

 

 

1)     liczba porządkowa;

 

2)     data wpływu skargi/wniosku;

 

3)     data rejestrowania skargi/wniosku;

 

4)     adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek;

 

5)     informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek;

 

6)     termin załatwienia skargi/wniosku;

 

7)     imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku;

 

8)     data rozpatrzenia;

 

9)     krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy

 

 

 

4.   Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.

 

 

 

5.   Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

 

 

6.   Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi    i wnioski osób fizycznych i prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 

 

 

§ 2. 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

 

 

 

2.   Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

 

 

 

3.   Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

 

 

4.   Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

 

 

 

5.   Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.

 

 

 

6.   Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

 

 

 

7.   Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

8.   Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi    i wnioski osób fizycznych i prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 

 

§ 3. 1. Przy rozpatrywaniu skarg/wniosków  przestrzega się następującej kolejności działań:

 

 

 

1)     przyjęcie, kwalifikowanie i rejestracja skargi/wniosku;

 

 

 

2)     analiza treści skargi/wniosku;

 

 

 

3)     określenie i wyszczególninie zarzutów;

 

 

 

4)     w przypadku, gdy z treści skargi/wniosku nie można ustalić jej przedmiotu – wezwać skarażącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwaniaz jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie brtaków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania;

 

 

 

5)     przeanalizowanie zarzutów w aspekcie prawnym;

 

 

 

6)     zaplanowanie trybu działań / czynności postępowania wyjaśniającego,  w tym:

 

 

 

a)    ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania,

 

b)    ustalenie wykazu dokumentów przewidzianych do kontroli, badania,

 

c)    przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np. ankiet, listy pytań, kwestionariusza wywiadu, arkusza diagnostycznego, itp.,

 

 

 

7)     w przypadku braku możliwości załatwienia skargi/wniosku w określonym terminie przygotować zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozpatrywania skargi/wniosku wraz z podaniem przyczyczny i planowanego terminu zakończenia;

 

 

 

8)     analiza zebranych materiałów w postepowaniu wyjaśniającym, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie się do stanu prawnego i zasadności zarzutów;

 

 

 

9)     opracowanie projektu odpowiedzi na skargę/ wniosek;

 

 

 

10)   sformułowanie wniosków do dlaszej pracy celem poprawy wskazanego obszaru pracy szkoły, w przypadku, gdy skarga / wniosek były zasadne.

 

 

 

 

 

§ 3. 1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

 

 

 

1)     oryginał skargi/wniosku;

 

2)     notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;

 

3)     materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;

 

4)     odpowiedź do skarżąceego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;

 

5)     inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 

 

 

2.   Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

 

 

 

1)     oznaczenie organu, od którego pochodzi,

 

2)     wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

 

3)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

 

 

 

3.   Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

 

 

§ 4. 1.  Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

 

 

 

2.  Skargę/wniosek rozpatruje się:

 

 

 

1)     do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;

 

2)     do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;

 

3)     do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 

 

 

 

 

3.   Do siedmiu dni należy:

 

 

 

1)     przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;

 

 

 

2)     przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości;

 

 

 

3)     przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;

 

 

 

4)     przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia;

 

 

 

5)     zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;

 

 

 

6)     udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1)       protokół przyjęcia skargi ustnej,

 

2)       notatka służbowa,

 

3)       wzór rejestru skarg i wniosków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                   załącznik 1

 

                           

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

PROTOKÓŁ  PRZYJĘCIA  SKARGI  USTNEJ

 

 

 

W dniu…………………….Pan/Pani…………………………………………………………

 

zam.   ……………………………………………………………………………......……………..

 

Tel.    ………………………………………………………………………….......………………..

 

 

 

Złożył(a) skargę dotyczącą ( wskazanie zarzutów, podanie argumentów, faktów, wskazanie żródeł mających potwierdzić zarzuty)…………………………………………………………………..................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Do skargi załączono następujące dokumenty:

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

     ……………………………………………                                            ........................................................................

 

      ( podpis osoby wnoszącej skargę )                                                     ( podpis pracownika przyjmującego skargę)

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      załącznik 2

 

 

 

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA

 

 

 

Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego

 

przez………………………………………………………………………………

 

                        ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe )

 

 

 

W sprawie skargi nr……………………………………………………………………………

 

Złożonej przez………………………………………………………………………………….

 

                                        ( imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę )

 

 

 

a dotyczącej: ( wskazać zarzuty )

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

W trakcie postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności:

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono:

 

( podać stan faktyczny i odniesienia do stanu prawnego z podstawą prawną )

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

W czasie badania sprawy poczyniono następujące spostrzeżenia:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Wobec powyższego należy:

 

………………………………………………………………………………………………….....................................................

 

………………………………………………………………………………………...........................................................……

 

 

 

                                                                                                                                                                 ....................…………………………………

 

                                                                                                                                       ( podpis, stanowisko służbowe )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        załącznik 5

 

 

 

Rejestr skarg i wniosków

 

L.p.

 

Data wpływu

 

Data zarejestro-wania

 

Adres osoby lub instytucji wnoszącej

 

Skarga/ wniosek dotyczy:

 

 

Termin załatwienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME